POLITYKA JAKOŚCI

Podstawową działalnością PPZ „Trzemeszno’’ Sp. z o.o. jest przerób ziemniaków i produkcja skrobi ziemniaczanej. Pozycja Spółki na rynku zależy od stopnia spełnienia wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

W celu podniesienia konkurencyjności wyrobów i stałego satysfakcjonowania klientów Spółka wyznaczyła następujące cele jakościowe:
- produkowanie i dostarczanie wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania
naszych klientów ,wyrobów zgodnych z aktualnymi przepisami i normami,
- poprawianie na rynku wizerunku Spółki w zakresie konkurencyjności wyrobów oraz
jakości kontaktów z klientami.
Dla osiągnięcia wyznaczonych celów stosujemy następujące działania:
- poprawę organizacji pracy,
- poprawę wydajności pracy i optymalizacja kosztów,
- poszerzenie rynków zbytu firmy i wzrost sprzedaży,
- rozszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów,
- utrzymanie na najwyższym poziomie technicznym i doskonalenie zasobów
infrastruktury,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- doskonalenie systemu motywacji pracowników,
- zapewnienie i doskonalenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- stosowanie zasady staranności w procesie produkcyjnym w trosce o zdrowotne
bezpieczeństwo wyrobu,
- systematyczne poprawianie i doskonalenie procesowego systemu zarządzania
jakością zgodnego a normą PN ISO 9001:2000 i systemu HACCP.

Podział zadań i uprawnień nakłada odpowiedzialność za jakość na każdego pracownika i jest realizowana przez wszystkich pracowników spółki.

 

GRUPA KAPITAŁOWA
ksc pszczolka stoislaw przetwory moldova