Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom oraz rolnikom.

 

Zarząd

Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego

„Trzemeszno” sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie

ul. Przemysłowa 4, 62-240 Trzemeszno

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

 

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz.U. z 2013r., poz. 2016 z późn. zm.), § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997r.
w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz.U. Nr 44, poz. 280)

 

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

28.800 (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset) udziałów Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie każdy w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych).

 

oraz ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym rolnikom

28.800 (słownie: dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset) udziałów Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie każdy w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych)

 

  1. Z listami uprawnionych rolników można zapoznać się od dnia 3 sierpnia 2015 w siedzibie Spółki - zakładzie PPZ Trzemeszno sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej w Trzemesznie w godzinach od 8:00 do 14:00.
  2. Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów można zawierać od dnia 3 sierpnia 2015 w zakładzie PPZ Trzemeszno sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej w Trzemesznie w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu podpisania umowy.
  3. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia udziałów winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
  4. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń oraz zawiadomienia Zarządu Spółki o przejściu prawa własności udziałów. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w sekretariacie Zarządu Spółki (nr telefonu +48.61.4154350 w. 15).
  5. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu 61.4154350 w. 15).
  6. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników i rolników do dnia 22 listopada 2016. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników lub rolników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

 

W celu uzgodnienia szczegółów trybu zawierania umów oraz terminu ich podpisania prosimy o kontaktowanie się z: Zofią Burzyńską nr tel. 61.4154350 w. 15 lub Krzysztofem Kierczyńskim nr tel. 61.4154350 w. 11 (kom. 784.911949) lub Krzysztofem Frelichem nr tel. 61.4154350 w. 11 (kom. 602.583034)

 

pdf Oświadczenie dla przedstawiciela małoletniej osoby

pdf Pełnomocnictwo - PRACOWNICY

pdf Pełnomocnictwo - ROLNICY

pdf Pełnomocnictwo dla spadkobiercy - PRACOWNICY

pdf Pełnomocnictwo dla spadkobiercy - ROLNICY

 

 

GRUPA KAPITAŁOWA
ksc pszczolka stoislaw przetwory moldova